Nejen erotická Seznamka + Flirt SMS Chat + Erotická SMS hra + Jednoduché WAP hry Nepřihlášen

Podmínky

Provozovatelem zábavného prostředí Milenky&Milenci, dále jen Služba, je společnost B2B.CZ, s.r.o., divize DolphinGames. Provozovatel umožňuje užívat Službu za níže uvedených Podmínek. Prvním užitím Služby vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito Podmínkami a současně prohlašuje, že je starší 18 let.

WEB služby v prostředí Milenky&Milenci jsou uživatelům starším 18 let, kteří se řídí všemi v tomto prostředí uvedenými pravidly, dostupné bez omezení.

SMS a WAP služby v prostředí Milenky&Milenci, dále jen Mobilní služba, jsou dostupné pouze z mobilních přístrojů vybavených SIM kartou sítě O2, které podporují SMS zprávy, resp. technologii WAP. Registrace a přihlášení do Mobilních služeb probíhá automaticky při odeslání první SMS zprávy na telefonní číslo Služby, resp. při prvním přístupu do WAP prostředí Služby. Při dalším užitím Mobilní služby je pro identifikaci uživatele použito telefonní číslo patřící SIM kartě přistupujícího mobilního přístroje. Uživatel souhlasí s tím, že toto telefonní číslo může být použito pro obchodní a marketingové účely Provozovatele po dobu sedmi let od posledního užití Služby.

V případě získání nároku na výhru souhlasí uživatel Služby s tím, že předá Provozovateli, případně distributorovi výher, kterého Provozovatel pověří, své osobní údaje (jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště). V případě nesouhlasu s těmito Podmínkami se výherce svého nároku na výhru vzdává. Užíváním Služeb právní nárok na výhru nevzniká. Výhra není právně vymahatelná a věcné ceny nelze finančně proplatit. Nárok na výhru nemohou nabýt zaměstnanci a osoby blízké zaměstnancům společnosti B2B.CZ, s.r.o.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění uživatelům. Stejně tak si Provozovatel vyhrazuje právo jednostranně měnit poplatky za užití Služby, případně také jednostranně stanovovat pro další období jiné výhry. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo omezit užívání Služby, případně k ní určitému uživateli neumožnit přístup. Provozovatel si dále vyhrazuje právo Službu kdykoliv ukončit z technických, obchodních nebo z jiných důvodů. V případě, že se tak rozhodne, bude tato skutečnost oznámena nejméně sedm dní před plánovaným ukončením Služby.

Aktuální ceny SMS zpráv odesílaných na telefonní číslo Služby, SMS zpráv přijímaných z telefonního čísla Služby a ceny za mobilní připojení na internetové adresy Služby jsou uvedeny v platném ceníku služeb O2 a Go. Žádné další poplatky navíc za užívání Služeb uživatel neplatí.

Tyto Podmínky jsou k dispozici na adrese www.milenkyamilenci.cz. Další informace ke Službám získáte také na emailové adrese info@dolphingames.cz. Informační linky O2 číslo *11 a *88 slouží pouze pro informace o aktuální nabídce telefonů, služeb, tarifů a pro informace o cenách v síti O2. Uvedené linky nejsou určeny pro informace o Mobilních službách v prostředí Milenky&Milenci.

Reklama